Inaccurate là gì

Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễninaccurate adjective uk ɪnˈæk.jə.rət us ɪnˈæk.jɚ.ət B2 not completely correct or exact, or not able to do something correctly or exactly: Their estimate of the cost of the project was wildly (= extremely) inaccurate. Các từ liên quan. an inaccurate device weapon Trái ngược accurate exact precise inaccurate method phương pháp không chính xác sai hỏng. Từ đồng nghĩa. Từ đồng nghĩa. adjective all wet, careless, counterfactual, defectiveinaccurate ý nghĩa, định nghĩa, inaccurate là gìnot completely correct or exact, or not able to do something correctly or exactlynot. Từ điển inaccurate method phương pháp không chính xác sai hỏng. adjective all wet, careless, counterfactual, defective Inaccurate là gì: in´ækjurit /, Tính từ: không đúng, sai, trật, Kỹ thuật chung: không chính xác, sai hỏng, Từ đồng nghĩa: adjective, Toggle navigation X inaccuracy ý nghĩa, định nghĩa, inaccuracy là gìa situation in which a fact or measurement is not completely correct or exacta situation Nghĩa của từ InaccurateTừ điển AnhViệt: /'''in´ækjurit'''/, Không đúng, sai, trật, không chính xác, sai hỏng, adjective, adjective Không đúng, sai, trật. Tham khảoSửa đổi. "inaccurate". Các từ liên quan. Tìm hiểu thêm.

Dịch Sang Tiếng Việt: Tính từ không đúng, sai, trật. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến Inaccurate là gì: in´ækjurit /, Tính từ: không đúng, sai, trật, Kỹ thuật chung: không chính xác, sai hỏng, Từ đồng nghĩa: adjective inaccurate /in'ækjurit/ nghĩa là: không đúng, sai, trật Xem thêm chi tiết nghĩa của từ inaccurate, ví dụ và các thành ngữ liên quan ADV. extremely, grossly, hopelessly, seriously, terribly, very, wildly a wildly inaccurate account of events quite, totally, wholly a bit, rather Nghĩa của từ inaccurateinaccurate là gì.not accurate an inaccurate translation the thermometer is inaccurate containing or characterized by error; erroneous erroneous conclusions the answer was inaccurate English Synonym and Antonym Dictionary synincorrect inexact antaccurate Inaccurateness in´ækjuritnis /, danh từ, tính không đúng, tính sai, Inacidity (sự) không chua, Inaction in´ækʃən /, Danh từ: sự không hoạt động, sự thiếu hoạt động, sự ì, Toán Inaction period thời kỳ không hoạt động, Inactivate in´æktiveit /, Ngoại động từ: làm cho không hoạt động, (y học), (hoá học) khử hoạt tính, Inactivated serum inaccurate có nghĩa là: inaccurate /in'ækjurit/* tính từ không đúng, sai, trật Đây là cách dùng inaccurate tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm Cùng học tiếng Anh Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ inaccurate tiếng Anh là gì với Từ Điển Số rồi phải không? Synonyms for INACCURATE: erroneous, incorrect, wrong, false, misleading, untrue, inexact, untruthful; Antonyms of INACCURATE: accurate, correct, true, precise inaccurate Có nghĩa là gì trong tiếng Việt Bạn có thể học cách phát âm, bản dịch, ý nghĩa và định nghĩa của inaccurate trong Từ điển tiếng Anh này English inaccurate trong Tiếng Anh là gì Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inaccurate (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành Synonyms for INACCURATE: erroneous, incorrect, wrong, false, misleading, untrue, inexact, untruthful; Antonyms of INACCURATE: accurate, correct, true, precise, factual, valid, proper, exact Merriam-Webster Logoadj.

không đúng, sai, trật ; Từ điển Anh ViệtChuyên ngành · * kỹ thuật. không 1 thg 4,COMPOSITION, C-O-M-P-O-S-I-T-I-O-N là bài luận văn, PARAGRAPH, P-A-R-A-G-R-A-P-H là đoạn văn, INACCURATE, I-N-A-C-C-U-R-A-T-E là không đúng * tính từ. That definition is inaccurate and its intent is to damage. Định nghĩa đó là không đúng và mục đích của nó là để gây thiệt hại. Non-declaration or inaccurate inaccurate trong Tiếng Anh là gì Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inaccurate (có phát âm) trong tiếng Anh inaccurate nghĩa là gì trong Tiếng Việt ; Từ điển Anh Việt · /in'ækjurit/.Ces statistiques sont dépassées et sont devenues imprécises. Le tir était imprécis et a totalement raté la cible (of ideas, images, representations, expressions) characterized by perfect conformity to fact or truth ; strictly correct; exact, precise inaccurate adj (not correct enough) imprécis adj: Those statistics are out of date, and have become inaccurate. ĐÂY rất nhiều câu ví dụ dịch chứa "INACCURATE"tiếng anh-tiếng việt bản dịch và động cơ cho bản dịch tiếng anh tìm kiếminaccurate翻譯:不準確的;不精確的。了解更多。 inaccurate adj (not correct enough) inexacto/a adj: impreciso/a adj: incorrecto/a adj: Those statistics are out of date, and have become inaccurate adj. inaccurate adj (not accurate) imprécis adj: The shot was inaccurate and missed the target entirely. conforming exactly or almost exactly to fact or to a standard or performing with total accuracy. accurate measurements. the accounting was accurate. an accurate scale. an accurate reproduction. Inaccurateness in´ækjuritnis /, danh từ, tính không đúng, tính sai, Inacidity (sự) không chua, Inaction in´ækʃən /, Danh từ: sự không hoạt động, sự thiếu hoạt động, sự ì, Toán Inaction period thời kỳ không hoạt động, Inactivate in´æktiveit /, Ngoại động từ: làm cho không hoạt động, (y học), (hoá học) khử hoạt tính, Inactivated serum Definition of inaccurateas in erroneous not being in agreement with what is true he claimed that the TV ratings were inaccurate because they didn't take into account all those viewers in health clubs Synonyms & Similar Words Relevance erroneous incorrect wrong false misleading untrue inexact untruthful distorted invalid unsound off base Dịch trong bối cảnh "INACCURATE" trong tiếng anh-tiếng việt.

scatter-brainedShe has a bad memory, is inaccurate and scatter-brained Providing false or inaccurate information on this documentTrừ phi được hủy bỏ, văn bản này được coi là lời chấp nhận phụ hệ và có giá trị pháp lý y như Bản dịch của "mau quên" trong Anh là gì vi mau quên = en. volume_up.Meaning, pronunciation, translations and examples Inaccuracy in´ækjurəsi Thông dụng Danh từ Sự không đúng, sự sai; tính không đúng Điểm không đúng, điểm sai Chuyên ngành Toán & tin tính không chính xác Xây dựng sự không chính xác, độ không chính xác CơĐiện tử Sự không chính xác, sai số Hóa học & vật liệu tính không chính xác Kỹ thuật chung sự không chính xác sự sai sai số Các từ liên quan The meaning of INACCURACY is the quality or state of being inaccurate. How to use inaccuracy in a sentence Inaccurate definition: If a statement or measurement is inaccurate, it is not accurate or correct.

Ví dụ: The weather forecast in my area tends to be inaccurate, so I always bring along Đẩy tin là gì Đẩy tin là tính năng giúp tin đăng của bạn có nhiều lượt xem hơn bằng cách đẩy tin đăng đang hiển thị lên vị trí đầu trong trang tìm kiếm tạiinaccurate wrong according to the facts; containing mistakes: The report was badly researched and fairly inaccurate. HotlineEmail: thanhhoangxuan@ thg 5,Tôi không nghĩ đi dạo là một ý kiến hayMoreover, it's inaccurateAnh là một trong những chàng trai tử tế và thông minh nhất Ngược lại, inaccurate và incorrect là dự báo thời tiết không chính xác. incorrect or inaccurate A fact, figure, or spelling that is wrong is incorrect ; information, a belief, or a description based on incorrect facts can be incorrect or inaccurate ; something that is produced, such as a film Synonyms for INACCURATE: erroneous, incorrect, wrong, false, misleading, untrue, inexact, untruthful; Antonyms of INACCURATE: accurate, correct, true, precise EN. Cơ quan chủ quản: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam. Địa chỉ: TầngVTCOnline,Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoạiFaxLiên hệ Tài trợ & Hợp tác nội dung.

tính từ. an accurate watch: đồng hồ chính xác; an accurateTính từ. thg 3,Bản đồ do Hội địa lý Hoa Kỳ phát hành phần khoanh vòng màu đen làsend-an-objection-letter-to-NGS-about-its-inaccurate-information-map- Nghĩa là gì: accurate accurate /'ækjurit/. inaccurate Cơ sở hợp pháp của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là gì?that we correct any personal data if it is found to be inaccurate or out of date đúng đắn, chính xác, xác đáng.inaccurate adj (not correct enough) inexacto/a adj: impreciso/a adj: incorrecto/a adj: Those statistics are out of date, and have become inaccurate