Cách thêm sự kiện trong đời trên facebook

Như vậy sự kiện đã được xóa hoàn toàn, bao Để xóa hoàn toàn sự kiện đó, chúng ta tích chọn vào mục Xóa sự kiện, rồi nhấn Chấp nhận ở bên dưới.